FUTBOL-STUFF

Football Matches On DVD , Specialist in Spanish Football

ARGENTINA: TORNEO APETURA 2011

DATE

06/08/2011

07/08/2011

07/08/2011

07/08/2011

07/08/2011

15/08/2011

15/08/2011

16/08/2011

16/08/2011

16/08/2011

19/08/2011

20/08/2011

20/08/2011

21/08/2011

27/08/2011

27/08/2011

27/08/2011

28/08/2011

28/08/2011

02/09/2011

03/09/2011

04/09/2011

04/09/2011

04/09/2011

10/09/2011

10/09/2011

10/09/2011

11/09/2011

16/09/2011

18/09/2011

18/09/2011

19/09/2011

22/09/2011

22/09/2011

22/09/2011

23/09/2011

25/09/2011

25/09/2011

25/09/2011

25/09/2011

27/09/2011

30/09/2011

01/10/2011

02/10/2011

02/10/2011

02/10/2011

14/10/2011

16/10/2011

16/10/2011

16/10/2011

16/10/2011

25/10/2011

25/10/2011

25/10/2011

26/10/2011

26/10/2011

28/10/2011

29/10/2011

30/10/2011

30/10/2011

31/10/2011

04/11/2011

04/11/2011

05/11/2011

05/11/2011

06/11/2011

12/11/2011

19/11/2011

20/11/2011

21/11/2011

26/11/2011

26/11/2011

27/11/2011

27/11/2011

02/12/2011

03/12/2011

04/12/2011

04/12/2011

06/12/2011

06/12/2011

07/12/2011

08/12/2011

09/12/2011

11/12/2011

12/12/2011

13/12/2011


GAME

Godoy Cruz v Velez (1-10

Newells v Estudiantes (0-0)

Olimpo v Boca (0-0)

San Lorenzo v Lanus (0-1)

Tigre v Racing (1-1)

Boca v Union (4-0)

Velez v Banfield (3-0)

Argentinos v Newells (1-1)

Estudiantes v San Lorenzo (0-2)

Lanus v Independiente (1-0)

Arsenal v Velez (0-1)

San Lorenzo-Argentinos (3-1)

San Martin-Lanus (0-0)

Newells-Boca (0-1)

Lanus-Tigre (0-0)

Racing-Arsenal (0-0)

Velez-All Boys (0-1)

Argentinos-Independiente (0-0)

Boca-San Lorenzo (1-1)

Newells-Colon (0-0)

Lanus-Estudiantes (2-1)

All Boys-Racing (0-0)

Independiente-Boca (0-1)

Olimpo-Velez (2-1)

At.Rafaela-Newells (0-0)

Colon-San Lorenzo (3-1)

Racing-Olimpo (1-0)

Boca-San Martin (1--0)

Independiente-Colon (0-1)

Lanus-Boca (1-2)

Newells-Velez (1-1)

Union-Racing (1-1)

Argentinos-Tigre (0-1)

Belgrano-Lanus (0-0)

Racing-Newells (1-0)

Boca-Estudiantes (1-0)

Argentinos-Boca (0-0)

Independiente-Velez (0-1)

San Lorenzo-Racing (0-0)

San Martin-At.Rafaela (2-1)

Lanus-Colon (1-1)

Belgrano-Argentinos (1-2)

Velez-San Martin (1-0)

At.Rafaela-Lanus (2-1)

Boca-Tigre (1-0)

Racing-Independiente (1-1)

Olimpo-Tigre (1-1)

Boca-Belgrano (0-0)

Estudiantes-At.Rafela (3-0)

Lanus-Velez (1-2)

San Martin-Velez (0-0)

At.Rafaela-Argentinos (3-1)

Colon-Boca (0-2)

Velez-Estudiantes (1-0)

Godoy Cruz-San Martin (2-2)

Racing-Lanus (1-1)

Argentinos-Velez (3-1)

Boca-At.Rafaela (3-1)

Belgrano-Colon (0-1)

Lanus-Godoy Cruz (2-1)

Estudiantes-Racing (0-0)

All Boys-Independiente (2-2)

At.Rafaela-Belgrano (0-0)

Godoy Cruz-Estudiantes (3-1)

Racing-Argentinos (1-0)

Velez-Boca (0-0)

San Lorenzo-All Boys (0-1)

Belgrano-Velez (1-3)

Boca-Racing (0-0)

Lanus-Arsenal (0-1)

Newells-San Lorenzo (0-0)

Racing-Belgrano (2-3)

Godoy Cruz-Boca (1-2)

Velez-Colon (1-1)

Estudiantes-All Boys (3-0)

Colon-Racing (0-2)

At.Rafaela-Velez (2-0)

Boca-Banfield (3-0)

Olimpo-Estudiantes (0-0)

Racing-At.Rafaela (1-0)

Arsenal-Boca (2-2)

Tigre-Velez (1-3)

San Lorenzo-Independiente (0-1)

Estudiantes-Union (2-0)

Velez-Racing (1-0)

At.Rafaela-Godoy Cruz (0-2)


COMMENTARY

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish

Spanish


CODE

15651

15700

15676

15684

15656

15708

15724

15692

15716

15732

15738

15946

15952

15745

15866

15831

15899

15880

15875

15924

15933

16194

15950

15938

16087

16208

16226

16111

16470

16521

16217

16525

16266

16271

16190

16261

16487

16497

16484

16491

16494

16503

16500

16283

16902

16276

16528

16687

16695

16689

16701

16769

16766

16763

16757

16760

16778

16773

16781

16776

17009

17034

17023

17041

17018

17048

17127

17165

17168

17162

17270

17313

17286

17615

17375

17371

17686

17769

17454

17446

17458

17489

17521

17538

17528

17688


PICTURE

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent


CHANNEL

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+

C+